Aδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Φ.Π.Α.Δ.)

Τι είναι η Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.);

Είναι η μονάδα που φροντίζει βρέφη ή/και παιδιά μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, παρέχοντάς τους συγκεκριμένες υπηρεσίες και εξασφαλίζει σε αυτά τα ακόλουθα:
• Υγιεινή και ασφαλή παραμονή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ηλικιακής κατηγορίας των φιλοξενουμένων παιδιών, σε κτίριο κατασκευασμένο σύμφωνα τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές.
• Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια ανάλογα με την ηλικία.
• Μέριμνα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή συμβουλευτικής ενημέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους.
• Υγιεινή και επαρκή διατροφή – όταν παρέχεται-με σωστή ποιοτική σύνθεση για κάθε παιδί.
• Φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
• Τακτική ιατρική παρακολούθηση.

Ποιό είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις μονάδες Φ.Π.Α.Δ.;

Το ΦΕΚ 1157τΒ/04-04-2017 με τίτλο Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.
Προσοχή:
 Δε θα πρέπει να συγχέεται με το ΠΔ 99 – 2017 το οποίο αφορά τις προϋποθέσεις για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των δημόσιων βρεφονηπιακών σταθμών.

Σε ποιές κατηγορίες χωρίζονται οι μονάδες Φ.Π.Α.Δ.;

Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που θα φιλοξενούν και το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχουν σ’ αυτά, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Βρεφικός Σταθμός για βρέφη από 2 μηνών μέχρι 2,5 χρονών, με ή χωρίς παροχή φαγητού (θα παρασκευάζεται οπωσδήποτε γάλα).
 • Παιδικός Σταθμός για παιδιά από 2,5 χρονών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με ή χωρίς παροχή φαγητού.
 • Βρεφονηπιακός Σταθμός για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με ή χωρίς παροχή φαγητού. Για τα βρέφη θα παρασκευάζεται οπωσδήποτε γάλα.
 • Μονάδα Απασχόλησης Βρεφών ή/και Παιδιών για λίγες ώρες (έως 4 ώρες), χωρίς παροχή φαγητού.
Που ανήκει από άποψη χρήσεως η λειτουργία των μονάδων Φ.Π.Α.Δ.;

Στην κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια».

Ποιές είναι οι γενικές απαιτήσεις ως προς το οικόπεδο που θα φιλολοξενησει το κτήριο της μονάδας Φ.Π.Α.Δ. ;

Το οικόπεδο πρέπει να  είναι ομαλό με μικρές κλίσεις, να εκπληρώνει τους όρους  χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας,  να απέχει 300 τουλάχιστον μέτρα από την περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις,  όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την κατά νόμο αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές  διατάξεις και να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής  πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, καθώς και από οδικό δίκτυο.

Ποιές είναι οι γενικές απαιτήσεις ως προς το κτήριο που θα φιλολοξενησει τη μονάδα Φ.Π.Α.Δ. ;
 1. Το κτήριο πρέπει να ανήκει στην κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια».
 2. Όλοι οι χώροι μιας Μονάδας Φ. Π.Α.Δ. αναπτύσσονται  σε ένα επίπεδο κατά προτίμηση ισόγειο. Στη Μονάδα που θα αναπτυχθεί σε δυο επίπεδα, οι λειτουργικές ενότητες των Βρεφών/Νηπίων θα πρέπει  να μη διασπώνται.
 3. Ο χώρος σερβιρίσματος φαγητού θα πρέπει να είναι  συνεπίπεδος με την κουζίνα ή και σε άλλη στάθμη, αν  υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης και χρήσης μικρού ανελκυστήρα.
 4. Οι χώροι παραμονής Βρεφών/Νηπίων πρέπει να  έχουν ασφαλή πρόσβαση με το χώρο αυλισμού τους.
Ποιές είναι οι γενικές απαιτήσεις ως προς τον περιβάλλοντα χώρο ( υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι) μιας μονάδας Φ.Π.Α.Δ.;

Κάθε Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. πρέπει να διαθέτει διαμορφωμέ-νο υπαίθριο χώρο ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της.
1. Οι Βρεφικοί Σταθμοί: 3,50 τ.μ./βρέφος.
2. Οι Νηπιακοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: 4,50 τ.μ./παιδί.
3. Οι Μονάδες Απασχόλησης Βρεφών/Νηπίων: 3,50  τ.μ./ παιδί.
Τμήμα του υπαίθριου χώρου μιας Μονάδας μπορεί να  είναι και ημιυπαίθριο.
Ο υπαίθριος ή ημιυπαίθριος χώρος θα πρέπει να είναι  διαμορφωμένος με γωνιά παιδικής χαράς και πράσινο.
Η χρήση της Παιδικής χαράς πρέπει να γίνεται με την  επίβλεψη του προσωπικού.
O εξοπλισμός της πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος  για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.
Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί,  ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 71 (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλευμέ-νες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων,  εύφλεκτων υλικών κ.λπ.).
Τα όργανα και οι κατασκευές καθώς και οι επιφάνειες  πτώσης θα πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ.
Στη διαμόρφωσή του υπαίθριου /ημιυπαίθριου χώρου θα πρέπει να αποφεύγονται τα σκαλιά και να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν ράμπες. Αν υπάρχουν σκαλιά ή μεγάλες ανισοσταθμίες θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.
Τμήμα τουλάχιστον του υπαίθριου χώρου θα πρέπει να μπορεί να σκιάζεται τους ζεστούς μήνες.
Ο υπαίθριος ή ημιυπαίθριος χώρος πρέπει να προστατεύεται από δυνατούς ανέμους ή δημιουργία ρευμάτων αέρα (π.χ. σε Πυλωτή).
Ο εξοπλισμός του υπαίθριου χώρου θα πρέπει να είναι ασφαλής και κατάλληλος για την ηλικία των παιδιών.
Ο διαχωρισμός των μικρών από τα μεγάλα παιδιά είναι απαραίτητος αν η Μονάδα είναι Βρεφονηπιακός Σταθμός.

Από ποιόν φορέα εκδίδεται η άδεια των μονάδων Φ.Π.Α.Δ.;

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση ή Τμήμα του οικείου Δήμου του τόπου εγκατάστασης της Μονάδας μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ποιά είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων Φ.Π.Α.Δ.;

1. Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, που να αναγράφει τα στοιχεία του, (ή τα στοιχεία του κατά το νόμο υπεύθυνου του νομικού προσώπου), την επωνυμία, το είδος της Μονάδας (Βρεφικός, Παιδικός, ή Βρεφονηπιακός Σταθμός κ.λπ.), την έδρα, το μέγιστο αριθμό των βρεφών ή και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και το συγκεκριμένο σκοπό της Μονάδας.
2. Περιγραφή του διακριτικού τίτλου της Μονάδας.
3. Για τα υφιστάμενα κτήρια:
α. Σειρά των θεωρημένων από την αρμόδια πολεοδομία σχεδίων μελετών της σχετικής αδείας (έντυπα και αν
αυτό είναι δυνατόν και ηλεκτρονικά).
β. Υποβολή της σχετικής άδειας ανέγερσής τους, και της σχετικής άδειας διαρρυθμίσεων ή επισκευών ή τα-
κτοποίησης, σε περίπτωση που απαιτούνται, καθώς και της βεβαίωσης νομιμότητας και δυνατότητάς τους να
χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό, με απαίτηση έκδοσης από το αρμόδιο γραφείο πολεοδομίας άδειας νέας
χρήσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Όλες οι αναφερόμενες άδειες και βεβαιώσεις εκδίδονται από την αρμόδια πολεοδομία, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4. Για τα νεοαναγειρόμενα κτήρια:
α) Σχέδια μελετών της άδειας δόμησης (έντυπα και αν αυτό είναι δυνατόν και ηλεκτρονικά), θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομία. Τα υποβαλλόμενα σχέδια και μελέτες εκπονούνται και συντάσσονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις.
β) Υποβολή της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης, εκδιδόμενες από την αρμόδια πολεοδομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Τα ανωτέρω (α) και (β) υποβάλλονται και σε περίπτωση κατασκευής, προσθήκης ή επέκτασης σε υφιστάμενο κτήριο.
5. Τεχνική έκθεση μηχανικού σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:
α) την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου,
β) την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου,
γ) τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης,
δ) πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα,
ε) τον αριθμό των παιδιών (βρεφών ή νηπίων) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ., πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους, (π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λπ.). Μετά την προέγκριση των σχεδίων από πλευράς λειτουργικότητας από την αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας, αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ή Πολεοδομικό Γραφείο του οικείου Δήμου για την έκδοση της άδειας δόμησης.
Μετά την έκδοση της άδειας δόμησης και όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου και χορηγηθεί η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη Μονάδα Φ.Π.Α.Δ., πραγματοποιείται αυτοψία από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας του οικείου Δήμου, του τόπου εγκατάστασης της Μονάδας και στη συνέχεια υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση ή Τμήμα του οικείου Δήμου, αντίγραφο της σχετικής αδείας, θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομία, για την βεβαιωμένη ολοκλήρωση των εργασιών.
6. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο.
7. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωσή του με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο παρ. Α εδάφιο 2 καθώς και
9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου ή όλων των μελών της Διοίκησης του νομικού προσώπου, στο όνομα  Τεύχος Β’ 1157/04.04.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9915 του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, στην οποία θα αναφέρεται ότι:
α) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για πλημμελήματα σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη Μονάδας ΦΠΑΔ,
β) δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων,
γ) δεν διώκεται για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα,
δ) δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση και
ε) ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, μετά την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
10. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Άδεια ίδρυσης, και λειτουργίας που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.
11. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, σε περίπτωση που τη Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. πρόκειται να ιδρύσει Εμπορική Εταιρεία. Τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων 9 και 10 της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της Εταιρίας και οπωσδήποτε για τα μέλη της τυχόν συνισταμένης διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
12. Διπλότυπο είσπραξης 150,00 ευρώ υπέρ του οικείου Δήμου του τόπου εγκατάστασης της Μονάδας, που κατατίθεται ο φάκελος. Διπλότυπο είσπραξης ίδιου ύψους ποσού καταβάλλεται και στην περίπτωση αναθεώρησης που αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση ή Τμήμα του οικείου Δήμου (τα σχέδια υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα).

Υπάρχουν ειδικές  αρχιτεκτονικές προδιαγραφές για τους χώρους των μονάδων Φ.Π.Α.Δ.;

Ναι, ανάλογα με τον τύπο της μονάδας Φ.Π.Α.Δ. (βρεφικός σταθμός, παιδικός σταθμός, βρεφονηπιακός σταθμός, Μονάδα Απασχόλησης Βρεφών ή/και Παιδιών), όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του ισχύοντος νομικού πλαισίου (ΦΕΚ 1157τΒ/04-04-2017).

Ποιά είναι η  -κατά το νόμο – απαιτούμενη δυναμικότητα των μονάδων ;

1. Για την εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία μιας Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. ο αριθμός των φιλοξενουμένων παιδιών δεν
πρέπει να είναι μικρότερος από:
α. 10 βρέφη σε περίπτωση Βρεφικού Σταθμού.
β. 15 νήπια σε περίπτωση Παιδικού Σταθμού.
γ. 6 βρέφη και 15 νήπια σε περίπτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού.
δ. 6 βρέφηκαι/ή 15 νήπια σε περίπτωση Μονάδας  Απασχόλησης Βρεφών και/ή Νηπίων.
2. Στη Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. δύνανται να εγγράφονται  παιδιά και καθ’ υπέρβαση της δυναμικότητας της μέχρι ποσοστό 10% επ΄ αυτής.

Ποιά είναι η διαδικασία για την εγγραφή ενός παιδιού σε μια μονάδα Φ.Π.Α.Δ;

Για την εγγραφή του παιδιού απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του γονέα.
β. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει η ηλικία του παιδιού.
γ. Βεβαίωση Παιδιάτρου καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα εμβόλια που προβλέ-
πονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία αυτού.

Ποιά είναι συγκεντρωτικά τα έγγραφα μηχανικού που απαιτούνται για την ίδρυση μιας μονάδας Φ.Π.Α.Δ. σε υφιστάμενο κτήριο;
 1. Κάτοψη των χώρων της μονάδας εις διπλούν με αναλυτική αναφορά όλων των χώρων της μονάδας και της επιφάνειας τους.
 2. Τεχνική έκθεση μηχανικού σε δύο αντίγραφα, που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:
  α) την περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου,
  β) την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου,
  γ) τη δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης,
  δ) πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτιρίου γενικότερα,
  ε) τον αριθμό των παιδιών (βρεφών ή νηπίων) κατά ηλικία, που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ., πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους, (π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λπ.).
 3. Μελέτη (ενεργητικής πυροπροστασίας) και έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
 4. Παροχή της οικοδομικής άδειας και των θεωρημένων από την αρμόδια πολεοδομία σχεδίων μελετών (έντυπα και αν αυτό είναι δυνατόν και ηλεκτρονικά).
 5. Παροχή εντύπων νομιμοποίησης χώρων εφόσον υπάρχουν.
 6. Αλλαγής χρήσης (είτε με άδεια δόμησης ή με ενημέρωση φακέλου) σε χρήση “Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια” εφόσον το κτήριο έχει αρχικά διαφορετική χρήση.
Απαιτείται κάποιου είδους προέγκριση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας;

Ναι. H κάτοψη και η Τεχνική έκθεση κατατίθενται από τον μηχανικό στην αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας του Δήμου για έλεγχο και εκδίδεται η “Λειτουργική Προέγκριση” για την αδειοδότηση του φορέα.  Ακολούθως ο μηχανικός και ο ιδιοκτήτης μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση των υπόλοιπων δικαιολογητικών  και να καταθέσουν τον τελικό φάκελο για την αδειοδότηση.

Θέλετε να έκδόσετε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για μονάδα Φ.Π.Α.Δ.;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *