Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος οπτικών

Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος οπτικών καθορίζονται στο ΦΕΚ 1394Β/2011

Η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος οπτικών μπορεί να διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.
Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος που υπάρχει στο ΦΕΚ 1394Β/2011

Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσει ο ιδιοκτήτης όταν είναι φυσικό πρόσωπο;
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου.
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ο κατάλογος των μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων που θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Αντίγραφο άδειας άσκησης του επαγγέλματος οπτικού για τον επιστημονικό υπεύθυνο.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του υγειονομικού υπεύθυνου αδειούχου οπτικού, ο οποίος δεν εργάζεται ως υγειονομικός υπεύθυνος σε άλλο κατάστημα, καθώς και του αντικαταστάτη οπτικού.
 • Παράβολο δημοσίου ταμείου.
Ποιά επιπλέον δικαιολογητικά απαιτούνται όταν λειτουργεί τμήμα φακών επαφής;
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ο κατάλογος των μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων που θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Αντίγραφο άδειας διαθέσεως και εφαρμογής φακών επαφής (όπου απαιτείται).
Ποιά επιπλέον δικαιολογητικά απαιτούνται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο;
 • Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.
 • Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών.
 • Πιστοιποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το οικείο Πρωτοδικείο.
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου.
Ποιά είναι τα έγγραφα μηχανικού που απαιτούνται και εκδίδονται από ιδιώτη μηχανικό;
 • Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων του καταστήματος οπτικών θεωρημένα από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας.
 • Έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
 • Αντίγραφο στελέχους της οικοδομικής άδειας και  τυχόν νομιμοποιητικών εγγράφων.
 • Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης
Θέλετε να εκδώσετε Άδεια λειτουργίας καταστήματος οπτικών;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *