Απόδειξη Παλαιότητας Αυθαιρέτου

Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

Ένας από τους μεγαλύτερους ”πονοκεφάλους” που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κατά τη νομιμοποίηση τους είναι το πως θα αποδείξουν το χρόνο που κατασκευάστηκε το αυθαίρετο. Για παράδειγμα, αν έχετε κλείσει ένα ημιυπαίθριο χώρο και θέλετε να τον τακτοποιήσετε, θα σας ζητηθεί να “αποδείξετε” πότε τον κλείσατε. Η άδεια με την οποία κτίστηκε η οικοδομή δε συνιστά απόδειξη ότι τότε κατασκευάστηκαν και οι αυθαιρεσίες.

Ο χρόνος κατασκευής του αυθαιρέτου είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές στον υπολογισμό του προστίμου και φυσικά θα επωφεληθείτε σημαντικά χαμηλότερων προστίμων αν καταφέρετε να αποδείξετε την παλαιότητα.

Ο Ν. 4178/13 περιέχει ένα άρθρο που αφορά την απόδειξη χρόνου κατασκευής Αυθαίρετων Κατασκευών ενώ το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε και ερμηνευτικές εγκυκλίους σχετικά με το θέμα.

Πάμε να τα δούμε αναλυτικά τόσο το άρθρο 7 όσο και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους σχετικά με το θέμα:

ΑΡΘΡΟ 7 – ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» – αυθαίρετα 2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης
Άρθρο 7 Απόδειξη Χρόνου Κατασκευής Αυθαιρέτων Κατασκευών.

1. Υπάγονται στον παρόντα νόμο αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει περατωθεί, κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, πριν την 28.07.2011.

Εγκύκλιος 3 (1-10-2013): Διατηρείται η 28-7-2011 ως ηµεροµηνία προστασίας του δοµηµένου περιβάλλοντος, καταγραφής και εντοπισµού των νέων αυθαιρέτων.

2. Στο πληροφοριακό σύστημα, με μέριμνα του ΥΠΕΚΑ, εισάγονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος για όλη την επικράτεια αεροφωτογραφίες της 28.07.2011. Από τις σχετικές αεροφωτογραφίες αποδεικνύεται ο χρόνος της αυθαίρετης κατασκευής. Με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαπιστώνεται η έναρξη της εφαρμογής των παραπάνω αεροφωτογραφιών στο πληροφοριακό σύστημα.

Πέραν της αεροφωτογραφίας για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής, ο χρόνος της αλλαγής χρήσης αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση όπως περιγράφονται κατά την υπαγωγή.

Το αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα και αναφέρεται στην τεχνική έκθεση Μηχανικού.

Σε περίπτωση μη υποβολής εγγράφου της φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής λαμβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 01.01.2004.

Εγκύκλιος 3 (1-10-2013): Η υπαγωγή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης χώρου στο ν. 4178/13 είναι δυνατή ακόµη και αν δεν υποβληθεί έγγραφο φορολογικής ή άλλης δηµόσιας αρχής, αλλά στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισµό του προστίµου θεωρείται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1.1.2004. Διευκρινίζεται ότι τα ως άνω σχετικά µε την απόδειξη του χρόνου κατασκευής ισχύουν αναλογικά και για τις περιπτώσεις κατασκευής αυθαίρετου παταριού, αυθαίρετου υπογείου και αυθαίρετης µετατροπής ηµιϋπαίθριου χώρου σε κλειστό χώρο κύριας χρήσης.

Εγκύκλιος 4 (3/12/13): Σε περίπτωση νοµίµου κτιρίου µε αυθαίρετη υπόγεια στάθµη, ο χρόνος κατασκευής του υπογείου τεκµαίρεται από το χρόνο ανέγερσης του νοµίµου κτιρίου λόγω του ενιαίου φέροντα οργανισµού. Στην Τεχνική Έκθεση που υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστηµα απαιτείται σχετική αιτιολόγηση. Τα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρµογή σε οποιαδήποτε περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το φέροντα οργανισµό του κτιρίου (π.χ. πατάρι, υπόσκαφη στάθµη, εξώστες κ.λ.π.), υπό την προϋπόθεση επαρκούς αιτιολόγησης στην Τεχνική Έκθεση που υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστηµα.

Τα αναφερόµενα στην ερώτηση 22 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 της Εγκυκλίου 3/13, αφορούν στο χρόνο απόδειξης αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που πραγµατοποιήθηκε σε νόµιµο υπόγειο.

3. Από την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος και την εισαγωγή των σχετικών αεροφωτογραφιών η βεβαίωση της παρ. 1 του άρθρου 3 συνοδεύεται υποχρεωτικά και από απόσπασμα αεροφωτογραφίας που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα.

4. Σε κάθε περίπτωση, πέραν των όσων ορίζονται ανωτέρω, για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής προκειμένου να υπολογιστεί ο συντελεστής παλαιότητας, προσκομίζονται με την ευθύνη του ιδιοκτήτη και υποβάλλονται με ευθύνη του Μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα.

5. Με Υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα εγκεκριμένα ψηφιακά υπόβαθρα υπηρεσιών του Δημοσίου που αφορούν σε προστατευόμενες περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους δασικές εκτάσεις και καθορισμό ζωνών αιγιαλού και παραλίας.

Σχόλιο

Ο νόμος τονίζει ότι για να αποδείξετε το χρόνο κατασκευής θα πρέπει να προσκομίσετε κάποιο δημόσιο έγγραφο. Τέτοια δημόσια έγγραφα αποτελούν:

  1. Κατάλληλες Αεροφωτογραφίες που να αποδεικνύουν το χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου.
  2. Άλλο έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας Αρχής (πχ. Δήμος, ΔΕΗ, Διαθήκη κλπ). Για παράδειγμα, εάν έχετε υπέρβαση δόμησης 20 τ.μ. και τα δηλώνατε στο Ε9, αυτό αποτελεί αποδεικτικό έγγραφο. Σε περιπτώσεις αυθαίρετης αλλαγής χρήσης, παλαιά μισθωτήρια συμβόλαια που είχαν κατατεθεί στην εφορία δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό.

Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό υπεύθυνες δηλώσεις ή ιδιωτικά αποδεικτικά.

how-much-do-clothes-cost-in-italyΝομιμοποιήστε το αυθαιρέτο σας σωστά και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *