Δασικοί χάρτες 2017 – Διαδικασία για την υποβολή αντιρρήσεων

Σε εφαρμογή του ν. 4389/2016 αναρτήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2017 οι δασικοί χάρτες των περιοχών της ελληνικής επικράτειας. Η αρμοδιότητα για την ανάρτηση δασικών χαρτών όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη ανήκει στην οικεία Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τονίζεται ότι οι Δασικοί  χάρτες αναρτώνται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. κατόπιν απόφασης της οικείας Διεύθυνσης Δασών.

Γνωρίζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για το θέμα αυτό, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε υπό τη μορφή ερωτήσεων/απαντήσεων τη διαδικασία της υποβολής των αντιρρήσεων από τους πολίτες προς το περιεχόμενο των δασικών χαρτών.

1. Πόσο καιρό θα διαρκέσει η διαδικασία της υποβολής των αντιρρήσεων;

Η διάρκεια υποβολής αντιρρήσεων αρχικώς ήταν 60 ημέρες ( ή 80 ημέρες στην περίπτωση κατοίκων του εξωτερικού) από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στον Τύπο (περί τα μέσα Φεβρουαρίου του 2017). Μετά από διαδοχικές παρατάσεις, η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων ολοκληρώνεται στις 5 Σεπτεμβρίου του 2017.

2. Η υποβολή των αντιρρήσεων αφορά στο περιεχόμενο των χαρτών ή εμπλέκει και το ιδιοκτησιακό καθεστώς;

Η υποβολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος δασικού χάρτη αφορά αποκλειστικά στο χαρακτήρα κάποιας εμφανιζόμενης στο χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη. Ειδικότερα, αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί είτε επειδή μια έκταση έχει χαρακτηριστεί δασική (ενώ δεν είναι) ή και αντίστροφα επειδή κάποια έκταση έχει παραλειφθεί να χαρακτηριστεί δασική (ενώ είναι).

3. Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποια δασική έκταση δεν περιλαμβάνεται στους χάρτες;

Στην περίπτωση που κάποια έκταση δεν περιλαμβάνεται στο δασικό χάρτη, αντίρρηση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ιδίως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)  Α και Β βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

4. Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται να υποβάλλει ένσταση για περισσότερα από ένα γεωτεμάχια;

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να προβεί σε αμφισβήτηση περισσοτέρων από μία αυτοτελών εκτάσεων, συμπληρώνει και υποβάλλει τόσα ειδικά έντυπα αντιρρήσεων όσες και οι εκτάσεις των οποίων αμφισβητείται ο χαρακτήρας και καταβάλλει το αναλογούν ειδικό τέλος για κάθε μία από τις εκτάσεις αυτές.

5. Ποιοί είναι οι τρόποι υποβολής των αντιρρήσεων;

α)  Ηλεκτρονικά: Μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε.: www.ktimatologio.gr

Όταν οι αντιρρήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής της ιστοσελίδας της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον, αλλά και τα λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα, μπορούν να υποβάλλονται και αυτά σαρωμένα μέσω της εφαρμογής ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή (π.χ. cd, κ.λπ.), στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. που ορίζεται αρμόδια για την πρόσκληση υποβολής ηλεκτρονικών αντιρρήσεων. Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

β) Αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου: Στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία της εκάστοτε περιοχής.

Στη περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής), ενώ στη περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει & καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

6. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την υποβολή αντίρρησης;

Προκειμένου να υποβάλετε αντίρρηση κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

Α. Να γνωρίζετε τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου που περικλείει μόνο την έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας (και όχι τη συνολικά φερόμενη ως ιδιοκτησία) και το εμβαδόν της συγκεκριμένης έκτασης.

Β. Να προσκομίσετε τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται το έννομο συμφέρον σας (εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα) και να τεκμηριώσετε την αντίρρησή σας.

Γ. Να προσκομίσετε τα στοιχεία που πιστοποιούν την πληρωμή του αναλογούντος ειδικού τέλους για την υποβολή αντίρρησης.

7. Ποιά είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αντίρρησης;

Α. Το έντυπο αντίρρησης συμπληρωμένο με τα στοιχεία φυσικού/νομικού προσώπου, τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) και τη διατύπωση της αντίρρησης

Β. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον. Ενδεικτικά:

  1. Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως: κυριότητα, υποθήκη και δουλείες (προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση και πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.).
  1. Ενοχικά δικαιώματα, όπως: μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κ.α.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ. Σημειώνεται ότι για τη μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή. Στην περίπτωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων νομικών προσώπων είναι απαραίτητη η επισύναψη καταστατικού ίδρυσης/σύστασης, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

  1. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.

Γ. Το αποδεικτικό πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους.

Δ. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Ε. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του υποβάλλοντος την αντίρρηση (πχ λογαριασμός ΔΕΗ, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ)

8. Ειδικό τέλος αντιρρήσεων. Που κατατίθεται;

Το τέλος θα κατατίθεται στον λογαριασμό 26671-8, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως έσοδο υπέρ του «Ειδικού Φορέα Δασών».

Επισημαίνεται ότι στα αντίστοιχα τριπλότυπα θα υπάρχει ένδειξη «Πράσινο Ταμείο – Ειδικός Φορέας Δασών – Ταμείο Δασικών Χαρτών» και αιτιολογία «Ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη ……………………………………(τοπική/ δημοτική κοινότητα) Δήμου…………. Νομού………… ».

Το τέλος μπορεί να κατατίθεται σε όλες τις ΔΟΥ.

9. Ποιό είναι το ύψος του ειδικού τέλους αντιρρήσεων;
α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, δέκα (10) ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα (40) ευρώ.

γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., ενενήντα (90) ευρώ.

δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., επτακόσια (700) ευρώ.

ζ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ

10. Ποιές περιπτώσεις εξαιρούνται από την καταβολή του ειδικού τέλους αντιρρήσεων;
α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στον Δασικό Χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α΄ του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει.

β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.

γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.

δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες.

ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν. 2664/1998 όπως ισχύει).​

11. Σαν Τεχνικό Γραφείο αναλαμβάνετε τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων στο περιεχόμενο των δασικών χαρτών;

Ναι. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος κατά ΕΓΣΑ 87′. Επιπλέον, εφόσον το επιθυμείτε, αναλαμβάνουμε και την πλήρη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής της αντίρρησης.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *