Κοπή Δέντρων (Ειδικά Δικαιολογητικά)

Για την κοπή δέντρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. κατατίθενται τα εξής ειδικά δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας,

2) Τεχνική Έκθεση του μηχανικού στην οποία περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η κοπή. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο δηλώνεται ότι εξασφαλίζεται ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός δέντρων όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού Υπουργική Απόφαση 3046/304/1989 (Δ’59), όπως εκάστοτε ισχύει.

3) Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν, τα σημεία λήψης των φωτογραφιών και τυχόν μελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων.

Επισημαίνεται ότι στην Τεχνική Έκθεση του μηχανικού πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς ο λόγος της κοπής:

  •  αν έχει γείρει το δέντρο και υπάρχει κίνδυνος πτώσης
  • αν εχει ξεραθεί και υπάρχει κίνδυνος πτώσης
  • αν εμποδίζει ενδεχόμενες οικοδομικές εργασίες εντός του οικοπέδου
  • αν οι ρίζες του δέντρου έχουν φουσκώσει την πλακόστρωση και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού για τους διερχόμενους πολίτες

Σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. παραδοσιακοί οικισμοί) η διαδικασία της έκδοσης άδειας ενδέχεται να χρειαστεί να περάσει και από το συμβούλιο αρχιτεκτονικής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *