Κατηγορίες εργασιών που απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας

Η άδεια μικρής κλίμακας (ή άδεια μικρών εργασιών) μπήκε στη ζωή μας το 2013 για να διευκολύνει από τη γραφειοκρατεία σε κάποιες περιπτώσεις όπου οι εργασίες είναι περιορισμένες και μικρές.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σαφώς λιγότερα από την κανονική άδεια (Άδεια Δόμησης), ενώ φυσικά είναι μικρότερο το κόστος και ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοσή της.

Θέλετε να εκδόσετε Άδεια Μικρής Κλιμακας;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η διαδικασία έκδοσης είναι σχετικά απλή. Καταθέτουμε τα δικαιολογητικά στην αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία Δόμησης και λαμβάνουμε την Έγκριση Εργασιών. Με το που λάβουμε την έγκριση μπορούμε να αρχίσουμε να εκτελούμε τις εργασίες.

 

Η άδεια μικρής κλίμακας είναι υποχρεωτική βάσει των νόμων 4178/13 και της υπουργικής απόφασης 55174 (ΦΕΚ 2605 – Τεύχος Δεύτερο – 15/10/2013) για τις ακόλουθες εργασίες: (σημειώνουμε τις -κατά τεκμήριο- πιο συνηθισμένες περιπτώσεις στην αρχή).

  1. Για τις εργασίες εξωτερικών χρωματισμών (Βάψιμο σπιτιού) ή αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων (κάγκελα) ή επισκευής επιχρισμάτων (επισκευές σοβά) ή επισκευής όψεων με χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιές)
  2. Για την τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιές) για παντός φύσεως εργασίες
  3. Για την κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων
  4. Για εσωτερικές διαρυθμίσεις εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου
  5. Για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις και στο δώμα υφιστάμενων κτηρίων
  6. Για τη συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων
  7. Για αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτηρίου και της στέγης
  8. Για απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου (1,00 μ.) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές ή περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές καθώς και για την οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου
  9. Για δοκιμαστικές τομές του εδάφους (πχ γεωτρήσεις κλπ)
  10. Για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού
  11. Για αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Π.Δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄ 270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων
  12. Για γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου
  13. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης
  14. Για την εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών και μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 του ν. 4067/12 Υπ. Απόφαση
  15. Για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε
  16. Για την κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 27 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’) που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια στα οποία κατά τον χρόνο κατασκευής τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα  από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, ή κατά τον χρόνο ανέγερσής τους ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα και η σχετική αλλαγή κατά την κατασκευή έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων  ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα
  17. Για την κατασκευή υπόγειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου
  18. Για την τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων
  19. Για εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών
  20. Για εργασίες τοποθέτησης υπογείων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων
  21. Για την τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact
  22. Για την τοποθέτηση κεραιών (Τα ανωτέρω δεν αφορούν κεραίες λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος που ρυθμίζονται από την πολεοδομική νομοθεσία καθώς και κεραίες ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας οι οποίες διέπονται από ίδιο θεσμικό πλαίσιο.)
  23. Για την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών
  24. Για την κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης σε καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το Άρθρο 6 Παρ. 4 του Π.Δ. 24/31.5.85 ΦΕΚ 270Δ, με επιφάνεια μέχρι δέκα πέντε τετραγωνικά μέτρα (15 τ.μ.) και συνολικό ύψος έως και τρία μέτρα (3.00μ.) με τη στέγη (όπου από ειδικές διατάξεις της περιοχής ορίζεται υποχρεωτική η κατασκευή στέγης κατασκευάζεται υποχρεωτικά στέγη ενώ αντίστοιχα όπου είναι υποχρεωτική η κατασκευή δώματος το ύψος των 3,00 μέτρων υπολογίζεται συμπεριλαμβανομένου του στηθαίου του δώματος) αν δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του, και κατασκευάζεται αυτή ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή
  25. Για την κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών
  26. Λειτουργική συνένωση χώρων της Παρ. 10 του Άρθρου 10 του Κτηριοδομικού Κανονισμού (Αποφ. 3046/89, ΦΕΚ 59 Δ  & Αποφ.13448/12, ΦΕΚ 116/ΑΑΠ).
  27. Εκτέλεση εικαστικών παρεμβάσεων (Αποφ. 9584/11, ΦΕΚ 492/Β)
  28. Για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας των προβλεπομένων στο Άρθρο 14 του Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7 Α’) όπως συμπληρώθηκε με το Άρθρο 25 του Ν.3922/2011 (ΦΕΚ 35 Α’) περιπτώσεων για για αλλαγή χρήσης.

Θέλετε να εκδόσετε Άδεια Μικρής Κλιμακας;

Ρωτήστε μας Τιμές

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *