Διαδικασια και Δικαιολογητικά για την Οικοδομική Άδεια Μικρής Κλίμακας

Η Άδεια Μικρής Κλίμακας είναι απαραίτητο να εκδοθεί αντί της κανονικής άδειας οικοδομικής (Άδειας Δόμησης) σε περιπτώσεις όπου το εύρος των εργασιών είναι περιορισμένο.

Ο επίσημος ορισμός της Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας (ή άδεια μικρής κλίμακας ή άδεια μικρών εργασιών) είναι ο ακόλουθος (κατά το Ν. 4495/2017):
“Η διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 , με προϋπολογισμό έργου έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ.”

Θέλετε να εκδόσετε Άδεια Μικρής Κλιμακας;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διαδικασία για την Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας
Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων.Το έντυπο της έγκρισης με το σχετικό αριθμό δημοσιεύεται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η
έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Δικαιολογητικά για την Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Τα Δικαιολογητικά για ένα πλήρη φάκελο για Έγκριση Άδειας Μικρής Κλίμακας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

  1. Τα Γενικά Δικαιολογητικά που κατατίθενται σε κάθε περίπτωση και
  2. Τα Ειδικά Δικαιολογητικά που διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση των εργασιών που θέλετε να εκτελέσετε.

1) Γενικά Δικαιολογητικά (κατά το Ν. 4495/2017)

α) αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα,
β) εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων, όπως δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση,
γ) τεχνική έκθεση μηχανικού και προϋπολογισμός έργου,
δ) βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου
ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή, ελλείψει αυτού, το προσαρτώμενο σε δικαιοπραξία τοπογραφικό, διάγραμμα της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης,
ε) φωτογραφίες του ακινήτου,
στ) αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου, εφόσον υφίσταται κτίριο ή κτίσματα.
Σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών, που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης
από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, κατατίθεται βεβαίωση εξαίρεσης
ή περαίωσης από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. ή βεβαίωση περαίωσης
της διαδικασίας υπαγωγής από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. ή βεβαίωση εξόφλησης του τριάντα τοις εκατό
(30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε., ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου
στον οποίο έχουν υπαχθεί,
ζ) δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη.

Τα γενικά δικαιολογητικά οφείλουν να συνοδεύουν όλες τις αιτήσεις για Έγκριση Αδειών Μικρής Κλίμακας.

2) Ειδικά Δικαιολογητικά

Τα ειδικά δικαιολογητικά κατατίθενται ανάλογα με την περίπτωση. Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά για τις πιο συχνές περιπτώσεις:

Προσοχή! Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή

prosoxi-iconH κάθε περίπτωση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας είναι ξεχωριστή. Για να αξιολογήσουμε και να κοστολογήσουμε την περίπτωση σας, θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *