Άδεια Έγγραφης Ενημέρωσης προ 48 ωρών – Συχνές Ερωτήσεις

Προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες αυτής της κατηγορίας, απαιτείται, προ 48ωρών, έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και γνωστοποίηση στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Το έγγραφο που πρέπει να κατατεθεί (συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία φυσικά) είναι αυτό. (Το κατεβάζετε σε .doc)

Συγκεντρώσαμε και απαντάμε τις πιο συχνές ερωτήσεις που σχετίζονται με την έκδοση της οικοδομικης άδειας τύπου Έγγραφης Ενημέρωσης προ 48 ωρών (Άρθρο 3, παράγραφος 4, Ν.Ο.Κ. Ν.4067/12).

1) Πώς είναι η επίσημη ονομασία της Άδειας Έγγραφης Ενημέρωσης προ 48 ωρών;

Εργασίες του Άρθρου 4 ,  Παρ.3 (Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α 9-4-2012). Εάν ψάχνετε πληροφορίες στο google πολλές φορές αναφέρεται ως 48ωρη ενημερωση ή 48ωρη αδεια εργασιων ή απλά άδεια 48ωρών.

2) Που εκδίδεται η 48ώρη Άδεια Εργασιών;

Στην οικεία πολεοδομία όπου βρίσκεται το Ακίνητο.

4) Για πόσο διάστημα διαρκεί η 48ωρη Άδεια Εργασιών;

Δεν αναφέρεται κάπου σαφώς το χρονικό διάστημα διάρκειας της.  Υπολογίστε ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών.

5) Σε ποιές περιπτώσεις εργασιών απαιτείται να εκδοθεί αυτού του τύπου η οικοδομική άδεια;

Η οικοδομική άδεια τύπου έγγραφης ενημέρωσης προ 48 ωρών απατείται να εκδοθεί για τις ακόλουθες τεχνικές εργασίες σε ένα ακίνητο

α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτηρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ν. 4067/2012.

β. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

δ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή, ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτηρίων.

ε. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.

στ. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.

ζ. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος.

η. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λέβητων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτήρια σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 16 του Ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4067/2012.

θ. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σύμφωνα με την παράγραφο 2β΄ και γ΄ του άρθρου 19 του Ν. 4067/2012.

ι. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων  ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφισταμένων κτηρίων χωρίς  χρήση ικριωμάτων.

6) Αν σε κάποια από τις προαναφερόμενες εργασίες απαιτηθεί η τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιές) αλλάζει κάτι;

Ναι. 

Για τις προαναφερόμενες εργασίες όπου απαιτείται η χρήση ικριωμάτων απαιτείται : α) κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  π.δ. 305/1996 (Α΄305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου και β) έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’).

7) Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για να εκδοθεί η Άδεια Έγγραφης Ενημέρωσης προ 48 ωρών;

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

8) Πότε μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες που αφορούν την οικοδομική άδεια αυτού του τύπου;

Οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν 48 ώρες μετά την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο.

9) Σε περίπτωση εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, σε ποιού το όνομα εκδίδεται η  άδεια;

Σε αυτή την περίπτωση, η άδεια εκδίδεται στο όνομα του διαχειριστή της πολυκατοικίας.

10) Ποιές είναι οι προβλεπόμενες από το νόμο ποινές στην περίπτωση που είτε δεν έχει εκδοθεί  η Άδεια Έγγραφης Ενημέρωσης προ 48 ωρών  ή  έχει εκδοθεί με παρατυπίες;

Στην περίπτωση που γίνουν αντιληπτές σχετικές εργασίες χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια, κινείται η αυτόφωρη διαδικασία τόσο για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου όσο και για το εργατοτεχνικό προσωπικό που πραγματοποιεί τις εργασίες.

Όταν εκδίδεται η άδεια αλλά με παρατυπίες, ισχύει το ακόλουθο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο: Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

11) Αν χρειάζεται και κάδος για την απομάκρυνση των μπαζών κατά τις εργασίες χρειάζομαι άλλη άδεια;

Ναι. Η άδεια κατάληψης πολεοδομίας ή δρόμου είναι ξεχωριστή άδεια και εκδίδεται από το δήμο που βρίσκεται το ακίνητο. Για να εκδώσετε την άδεια για την τοποθέτηση του κάδου προαπαιτούμενο είναι η ύπαρξη οικοδομικής άδειας (Είτε άδειας μικρών εργασιών είτε 48ωρης άδειας εργασιών).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *