Άδεια λειτουργίας κέντρου φυσικοθεραπείας

Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων φυσικοθεραπείας καθορίζονται στο ΦΕΚ 1394Β/2011 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το ΦΕΚ 1009Β/2013. Οι προδιαγραφές σε σχέση με τον χώρο που θα φιλοξενήσει το φυσικοθεραπευτήριο και τον απαιτούμενο εξοπλισμό που αυτό θα φέρει καθορίζονται στο ΦΕΚ 8Α / 1987.

Πού κάνει αίτηση ο ενδιαφερόμενος για την χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου φυσικοθεραπείας;

Η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας μπορεί να διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.
Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος που υπάρχει στο ΦΕΚ 1009Β/2013.

Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσει ο ιδιοκτήτης όταν είναι φυσικό πρόσωπο;
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου.
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου θα δηλώνονεται ο κατάλογος των μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων που θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προυποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή για τον επιστημονικό υπεύθυνο.
 • Παράβολο δημοσίου ταμείου.
Ποιά επιπλέον δικαιολογητικά απαιτούνται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο;
 • Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.
 • Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών.
 • Πιστοιποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το οικείο Πρωτοδικείο.
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου.
Ποιά είναι τα έγγραφα μηχανικού που απαιτούνται και εκδίδονται από ιδιώτη μηχανικό;
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων του φυσικοθεραπευτηρίου θεωρημένα από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας.
 • Έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
 • Αντίγραφο στελέχους της οικοδομικής άδειας, τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και αναφορά της χρήσης του χώρου για τον οποίον ζητείται η άδεια.
Τι προδιαγραφές πρέπει να έχει ο χώρος που θα ”φιλοξενήσει” το κέντρο φυσικοθεραπείας;

Ο συνολικός χώρος εργαστηρίου φυσικοθεραπείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΦΕΚ 8Α / 1987, πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 τ.μ. και να περιλαμβάνει:
α) Δωμάτοι αναμονής ασθενών, τουαλέτα με νιπτήρα, χώροι θεραπείας ασθενών. Οι χώροι θεραπείας ασθενών, πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένοι ώστε να περιλαμβάνουν ξεχωριστούς χώρους ηλεκτροθεραπείας, μηχανοθεραπείας και υδροθεραπείας.
β) Σε περίπτωση συστέγασης Φυσικοθεραπευτών ο συνολικός χώρος του εργαστηρίου επαυξάνεται κατά 30% του αρχικά προβλεπομένου για κάθε συστεγαζόμενο φυσικοθεραπευτή.

Τι χρήση πρέπει να έχει ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί σαν κέντρο φυσικοθεραπείας;

Γραφείο ή τμήμα κατοικίας.

Υπάρχουν απαιτήσεις για Α.Μ.Ε.Α στον χώρο που θα εγκατασταθεί ένα κέντρο φυσικοθεραπείας;

ΝΑΙ αλλά μόνο για τις δημόσιες δομές. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Α6Β/Γ.Π./Οικ.10919 και η οποία εκδόθηκε στις 13-02-2017 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας:

Σε όλες τις κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις που στεγάζουν λειτουργίες των φορέων υγείας πρέπει να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.
Για το λόγο αυτό απαιτείται να υπάρχει πρόβλεψη ώστε οι χώροι των παραπάνω δομών να διαμορφώνονται ή να σχεδιάζονται με σκοπό να εξυπηρετούν τα άτομα αυτά, όσων αφορά στην προσβασιμότητα (κλιμακοστάσια, χώροι στάθμευσης κ.λ.π.) αλλά και στη λειτουργικότητα (w.c., εξεταστήρια κ.λ.π.) των χώρων τους.

Ποιός είναι ο απαιτούμενος εξοπλισμός ενός κέντρου φυσικοθεραπείας;

Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το  άρθρο 2 του ΦΕΚ 8Α / 1987 :
α) Τράπεζες θεραπείας, δύο.
β) Πολύζυγο, ένα.
γ) Τροχός ώμου, ένας.
δ) Ποδήλατο στατικό, ένα.
ε) Ηλεκτροκίνητη έλξη, αυχενική και οσφυϊκή μοίρα, σπονδυλικής στήλης, μία.
στ) Συσκευή ηλεκτροθεραπείας γαλβανικών, φαραδικών και διαδυναμικών ρευμάτων, μία.
ζ) Συσκευή υπεριωδών και υπερύθρων ακτίνων, μία.
η) Συσκευή διαθερμίας, μία.
θ) Συσκευή υπερήχων, μία.
ι) Δινόλουτρο ένα.
ια) Παραφινόλουτρο ένα.
ιβ) Συσκευή ηλεκτρομαλάξεων μία.
ιγ) Μηχάνημα πυρηνισμού, υπτιασμού άκρας χειρός και περιστροφής καρπού ένα.
ιδ) Θερμά, ψυχρά επιθέματα.

Θέλετε να εκδόσετε Άδεια λειτουργίας κέντρου φυσικοθεραπείας;

Επικοινωνήστε μαζί μας

1 thought on “Άδεια λειτουργίας κέντρου φυσικοθεραπείας

 1. Θα ήθελα την βοήθεια σας για να πάρω άδεια λειτουργίας φυσιοθεραπευτηριου . Είμαι φυσικό πρόσωπο έχω κυπριακή υπηκοότητα αλλά ζω και είμαι παντρεμένη στην Ελλάδα .Ειμαι ψυχολόγος στο επάγγελμα και θέλω να απασχολώ φυσιοθεραπευτή πτυχιούχο .Μενω στον άγιο Στεφανο Αττικής και εκεί θα είναι και η έδρα του φυσιοθεραπευτηριου σε χώρο 235 τετραγωνικών σε ένα επίπεδο που πιστεύω ότι πλήρει άνετα τις προδιαγραφές .Ο ΧΩΡΟΣ ΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΗΜΙΣΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ .Θα ήθελα να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται η διαδικασία γι αυτό ενημερώστε με αν μπορείτε να το αναλάβετε .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ το κινητό μου είναι 6932444363 η 6977550373

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *