Αδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας σταθμού εξυπηρέτησης οχημάτων (parking)

Έχοντας πολυετή εμπειρία σε θέματα αδειοδοτήσεων καταστημάτων και επαγγελματικών χώρων, αναλαμβάνουμε πλήρως τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων (parking). Στο άρθρο αυτό μέσα από μια σειρά ερωτήσεων/απαντήσεων θα προσπαθήσουμε να παράσχουμε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την σχετική διαδικασία.

Ποιός φορέας εκδίδει την άδεια των σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων;

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ποιό είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο;

Η ΚΥΑ 52424/8501/09-11-11 και το Π.Δ. 455/76

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την άδεια ίδρυσης;
  1. Να επιτρέπεται η εγκατάσταση κτηρίου στάθμευσης από τις χρήσεις γης (πολεοδομία).
  2. Το οικόπεδο να έχει την απαιτούμενη ελάχιστη πρόσοψη για την κυκλοφοριακή σύνδεση του σταθμού.
  3. Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/86.
  4. Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας , που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3 & 4 του Π.Δ. 455/76 όπως αυτό σήμερα ισχύει.
  5. Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου (οικοπέδου) που θα ιδρυθεί ο σταθμός αυτοκινήτων, ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτού.
Ποιά είναι τα γενικά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξασφάλιση άδειας πάρκινγκ;

1) Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Ο αριθμός πρωτοκόλλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων-εφόσον υπάρχει εγκατεστημένο πλυντήριο ή αντλίες υγρών καυσίμων ή η χωρητικότητα του σταθμού είναι μεγαλύτερη από 200 θέσεις.

2) Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του αρμόδιου Δήμου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτός σχεδίου πόλης περιοχές.

3) Ειδικά για σταθμούς μεγάλου μεγέθους απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Δ.Μ.Ε.Ο.) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
4) Βεβαίωση χρήσης γης από την Οικεία Πολεοδομική Αρχή.

5) Για την άδεια λειτουργίας) Αδεια Οικοδομής από την Οικεία Πολεοδομία.

6) (Για την άδεια Λειτουργίας) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

7) (Για την άδεια λειτουργίας) Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

8) (Για την άδεια λειτουργίας) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά τον νόμο μηχανικού “ότι η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και του π.δ. 455/76 όπως ισχύει.”

9) Εγκεκριμένη μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του συστήματος καταιονισμού ύδατος των αιθουσών στάθμευσης και αυτομάτου ανίχνευσης εστίας πυρός (σε νεοαναγειρόμενο κτίριο).

10) Κάτοψη του σταθμού σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 στα οποία να φαίνονται οι κτηριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σταθμού, τα σημεία πρόσβασης. Στην κάτοψη θα πρέπει να φαίνεται η κυκλοφοριακή διάταξη των χώρων στάθμευσης μετά των διαδρόμων κυκλοφορίας σε τρία αντίγραφα.

11) Μελέτη μηχανικού για το σύστημα εξαερισμού σε 3 αντίγραφα, εφόσον είναι υπόγειοι όροφοι.

12) Παράβολο 29,50 € για μονώροφους σταθμούς και 59,00 € για πολυώροφους.

13) Σχέδιο Πρόσοψης κτηρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

14) Τομή κτηρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100.

15) Τεχνική έκθεση.

16) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500 και ακτίνα 100 μ. σε τρία αντίγραφα.

Ποιά είναι η απαιτούμενη διαδικασία (βήμα-βήμα) για την έκδοση της άδειας του πάρκινγκ;

Βήμα 1: Αίτηση για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης (επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά).

Βήμα 2: Γίνεται αποστολή των δικαιολογητικών της άδειας ίδρυσης στην Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας για έλεγχο.

Βήμα 3: Έλεγχος των δικαιολογητικών για την άδεια ίδρυσης από την Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας.

Βήμα 4: Αυτοψία από αρμόδιο Υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας.

Βήμα 5: Έκδοση Άδειας Ίδρυσης από την Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας.

Βήμα 6: Αίτηση για άδεια λειτουργίας (επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά.

Βήμα 7: Αποστολή των δικαιολογητικών της άδειας λειτουργίας στην Διεύθυνση Μεταφορών της περιφέρειας.

Βήμα 8: Έλεγχος των δικαιολογητικών της άδειας λειτουργίας από την Διεύθυνση Μεταφορών.

Βήμα 9: Έκδοση Άδειας λειτουργίας

.

Θέλετε να εκδόσετε Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας σταθμού εξυπηρέτησης οχημάτων (parking);

Επικοινωνήστε μαζί μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *