Άδεια Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

αδεια για σουβλατζιδικο εστιατοριο

Για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την ΚΥΑ 16228/18-05-2017, απαιτείται έκδοση Βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα) ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση και γνωστοποίηση λειτουργίας.

Η διαδικασία για την έκδοση της Βεβαίωσης είναι η ακόλουθη:
 1. Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία σύμφωνα με το Παράρτημα Α της ΚΥΑ 16228/18-05-2017 της παρούσας.
 2. Την αίτηση υποβάλλει είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Στην αίτηση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην ανωτέρω αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του ν. 4442/2016 και του παραρτήματος Β της ΚΥΑ 16228/18-05-2017. Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή – οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.
 3. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση και εφαρμόζεται το άρθρο 14.
 4. Η αρμόδια για τη λειτουργία των ΚΥΕ Υπηρεσία του Δήμου διερευνά αρμοδίως τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν ημερομηνία δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση. Εάν η υπηρεσία του Δήμου απευθύνεται στην Υπηρεσία Δόμησης προκειμένου να αποφανθεί επί των χρήσεων γης, η τελευταία θα πρέπει να αποφαίνεται με τρόπο σαφή επ’ αυτών και να καταλήγει στο αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία και να μην περιορίζεται μόνο σε αναφορά της κείμενης νομοθεσίας.
 5. Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση του επόμενου άρθρου. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Στην περίπτωση που η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου ή το ίδιο το ακίνητο υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3028/2002, το αίτημα διαβιβάζεται από την Υπηρεσία του Δήμου στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εντός δεκαπέντε (15) ημερών οφείλει να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένα εάν επιτρέπεται ή όχι η συγκεκριμένη χρήση ή εάν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΥΠΠΟΑ κατά το άρθρο 10 του ν. 3028/2002 σε συνδυασμό με το άρθρο 33 του ν. 4442/2016. Στην περίπτωση αυτή, η ως άνω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών για την έκδοση της βεβαίωσης από τον Δήμο υπολογίζεται από την έγγραφη απάντηση ή τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης του ΥΠΠΟΑ ή από την παρέλευση της προβλεπόμενης στο ως άνω άρθρο προθεσμίας.
 6. Μετά τη θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, η ως άνω διαδικασία διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
 7. Δεν απαιτείται βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4442/2016 για τα καταστήματα που ιδρύονται και λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων.
Για τη διαδικασία της γνωστοποίησης σημειώνονται τα ακόλουθα:
 • Για την έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα Β της ΚΥΑ 16228/18-05-2017. Στην γνωστοποίηση περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης δρα- στηριότητας και οι τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που έχει λάβει το κατάστημα (παράρτημα 1 της γνωστοποίησης). Μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ δεν θα απαιτείται συμπλήρωση του Παραρτήματος 1 της γνωστοποίησης.
 • Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
 • Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ο Δήμος προβαίνει αυτεπάγγελτα στην επαλήθευση της ανωτέρω προϋπόθεσης κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Εάν η γνωστοποίηση υποβάλλεταισε ΚΕΠ, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει σχετική βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο ή ύπαρξης εκκρεμοδικίας ή διακανονισμού.
 • Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης η γνωστοποίηση λαμβάνει αύξοντα μοναδικό αριθμό και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό υποβολής σύμφωνα με το Παράρτημα Β της ΚΥΑ 16228/18-05-2017.
 • Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 και δεν διαθέτει τη βεβαίωση του άρθρου 2. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών εφαρμόζονται οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 14.
Έγγραφα που θα πρέπει να έχει ο υπεύθυνος του καταστήματος καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος, και τα οποία οφείλει να επιδεικνύει σε όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου:
 1. Υπεύθυνη δήλωση  του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος).
 2. Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 61167/ 17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007) ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) όπως αυτό δηλώνεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.
 3.  Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.
 4. Την άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.
 5. Τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται.
 6. Την άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.
 7. Το διάγραμμα ροής της επιχείρησης.
 8. Τα έγγραφα τα οποία προκύπτουν από τις δράσεις του μηχανικού (σχέδιο του καταστήματος, βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης, τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα, πιστοποιητικό πυροπροστασίας εφόσον απαιτείται).
Παράβολο ιδιοκτήτη για την άδεια ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

1.1 Θέατρα και κινηματογράφοι:

Α. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους, 560 Ευρώ. Β. Σε πόλεις με πληθυσμό από 50.001 μέχρι 100.000 κατοίκους, 375 Ευρώ. Γ. Στις υπόλοιπες περιοχές, 185 Ευρώ.

1.2 Κέντρα διασκέδασης με περισσότερες από 200 θέσεις:

Α. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους, 1100 Ευρώ. Β. Σε πόλεις με πληθυσμό από 50.001 μέχρι 100.000 κατοίκους, 750 Ευρώ. Γ. Στις υπόλοιπες περιοχές, 375 Ευρώ.

1.3 Κέντρα διασκέδασης με λιγότερες από 200 θέσεις:

Α. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους, 840 Ευρώ. Β. Σε πόλεις με πληθυσμό από 50.001 μέχρι 100.000 κατοίκους, 560 Ευρώ. Γ. Στις υπόλοιπες περιοχές, 280 Ευρώ.

1.4 Υπεραγορές τροφίμων (SUPER MARKETS)

Α. Με εμβαδόν μέχρι 1.000 τ.μ, 180 Ευρώ. Β. Με εμβαδόν πάνω από 1.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ., 250 Ευρώ. Γ. Με εμβαδόν πάνω από 5.000 τ.μ, 375 Ευρώ.

1.5 Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις:

Α. Μεγάλοι σταυλισμοί, 560 Ευρώ. Β. Μεσαίοι σταυλισμοί, 375 Ευρώ. Γ. Μικροί σταυλισμοί, 180 Ευρώ

1.6 Λοιπά καταστήματα:

Α. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους, 185 Ευρώ. Β. Στις υπόλοιπες πόλεις, 75 Ευρώ

1.7 Αδεια λειτουργίας μουσικής:

Α. Διάρκειας μέχρι και ένα (1) έτος, 75 Ευρώ. Β. Διάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) έτη, 150 Ευρώ. Γ. Διάρκειας από τρία (3) έτη και άνω, 300 Ευρώ

 

Θέλετε να εκδόσετε Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *