Αδεια Λειτουργιας Ιατρειου

Εκδώστε νέα άδεια λειτουργίας ιατρείου σας.

Δράσεις μηχανικού που απαιτούνται για την έκδοση άδειας λειτουργίας ιατρείου
  1. Αρχιτεκτονική αποτύπωση των χώρων του ιατρείου σε κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους. Στην κάτοψη θα βεβαιώνεται ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και θα πιστοποείται ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π/Δ 84/2001 (ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*, ή ΧΧ**, όπως απαιτείται από το παράρτημα Α) καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτήριο ή σε συνεχόμενα κτήρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης. Οι χώροι κύριας χρήσης πρέπει να διαθέτουν φυσικό φωτισμό και  αερισμό.
  2. Βεβαίωση μηχανικού από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο (Βεβαίωση χρήσης γης).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *