Αδειοδότηση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Καταλυμάτων

A. Αδειοδότηση Ξενοδοχειακών Μονάδων

Προκειμένου να αδειοδοτηθεί μια ξενοδοχειακή μονάδα, απαιτείται να διεκπεραιωθούν οι εργασίες πέντε διαφορετικών σταδίων τα  οποία και περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως.

1) Έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου / γηπέδου 
Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), εκτός των περιπτώσεων σύνθετων τουριστικών εγκαταστάσεων όπου εκδίδεται από την Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ.
Ο επενδυτής υποβάλλει:
• Αίτηση
• Τοπογραφικά διαγράμματα και φωτογραφίες
• Τεχνική έκθεση
• Έγκριση ύπαρξης ή κατασκευής κυκλοφοριακού κόμβου, υδροδότησης και ηλεκτροδότησης
• Μελέτη Πυροπροστασίας για άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
• Ειδικές γνωμοδοτήσεις κατά περίπτωση, από άλλα Υπουργεία ανάλογα με την θέση του οικοπέδου της επένδυσης.

2) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
Εκδίδεται από τις Διευθύνσεις Χωροταξίας και Περιβάλλοντος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Στις περιπτώσεις σύνθετων τουριστικών εγκαταστάσεων, εκδίδεται από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ και απαιτείται υποβολή πλήρους μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα τουριστικά καταλύματα και τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής γνωμοδοτεί επιπλέον και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού όσον αφορά την τουριστική καταλληλότητα του οικείου οικοπέδου ή γηπέδου και τη σκοπιμότητα της αιτούμενης τουριστικής υποδομής.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων επέχει θέση έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου από τον ΕΟΤ και έγκρισης σκοπιμότητας ή σκοπιμότητας –χωροθέτησης για τις ειδικές τουριστικές υποδομές.

3) Έγκριση Αρχιτεκτονικής Μελέτης
Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), εκτός των περιπτώσεων σύνθετων τουριστικών εγκαταστάσεων όπου εκδίδεται από την Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ.
Ο επενδυτής υποβάλλει:
• Αρχιτεκτονικά σχέδια και Τοπογραφικά
• Τεχνική έκθεση
• Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

4) Οικοδομική Άδεια
Εκδίδεται από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου του τόπου εγκατάστασης.
Ο επενδυτής υποβάλλει:
• Αίτηση
• Άδεια καταλληλότητας
• Τοπογραφικά
• Αρχιτεκτονική μελέτη, Στατική μελέτη, Μελέτη θερμομόνωσης, ηλεκτρομηχανολογικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων,
• Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκοφυλακείο
• Αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού της παρ. 1 του άρθρου 3 του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα
• Μελέτη πυροπροστασίας

Επιπλέον μπορεί να απαιτηθούν εγκρίσεις από σχετικά υπουργεία

5) Άδεια Λειτουργίας
Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).
Ο επενδυτής υποβάλλει:
• Αίτηση
• Πλήρη φάκελο αρχιτεκτονικών σχεδίων, άδειες και βεβαιώσεις, με τεχνικά στοιχεία της επάρκειας του κτηρίου από πλευράς στατικής, αντισεισμικής και δομικής, καθώς και καλής λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων.
• Οικοδομική άδεια
• Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
• Βεβαιώσεις και αποδεικτικά από Ε.Ο.Τ., εφορίες, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, και λοιπούς Φορείς

Θέλετε να εκδόσετε Άδεια για Ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα;

Επικοινωνήστε μαζί μας

B. Δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων

Για την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για κύριο τουριστικό κατάλυμα, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.
Για τις ατομικές επιχειρήσεις, υποβάλλεται αίτηση από τον επιχειρηματία.
–> Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., υποβάλλεται αίτηση του διαχειριστή ή όλων των εταίρων.
–> Για τις Ε.Π.Ε., υποβάλλεται πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.
–> Για τις Α.Ε., υποβάλλεται πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας.
2. Φωτοτυπία επικυρωμένη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.
3. Οικοδομική άδεια , η οποία εκδίδεται απο την αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομίας.
4. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
5. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταλύματος ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου, οι οποίες εκδίδονται απο τον οικείο ΟΤΑ.
6. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία.
7. Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ) περί ενημερότητας των προς αυτό υποχρεώσεων με αναφορά στη νομική μορφή της επιχείρησης.
8. Δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης ορισμού διευθυντή, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο του καταλύματος.
8Α. Αν η επιχείρηση είναι μία από τις παρακάτω:
–> ξενοδοχείο κλασικού τύπου
–> ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων
–> ξενοδοχεί0 τύπου μοτέλ/Ξενοδοχεία μεικτού τύπου (κλασικού & επιπλωμένων διαμερισμάτων) ή
–> κύριο τουριστικό κατάλυμα εντός παραδοσιακών κτισμάτων,
απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι (ο υποδεικνυόμενος ως δ/ντής) δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη των τριών (3) ετών για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του υποδεικνυόμενου ως διευθυντή ότι αποδέχεται τη θέση.
3. Τίτλο σπουδών:
–> Για ξενοδοχεία κατηγορίας 5 αστέρων, για ξενοδοχεία 4 αστέρων άνω των 40 κλινών, για ξενοδοχεία 3 αστέρων άνω των 50 κλινών και για ξενοδοχεία 2 αστέρων άνω των 100 κλινών, υποβάλλεται τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού ή της διοίκησης επιχειρήσεων, σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (επίσημα μεταφρασμένο) ή τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οποιασδήποτε κατεύθυνσης με
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα του τουρισμού σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
–> Για ξενοδοχεία κατηγορίας 4* αστέρων δυναμικότητας έως 40 κλινών, για ξενοδοχεία 3* αστέρων δυναμικότητας έως 50 κλινών και για ξενοδοχεία 2* αστέρων δυναμικότητας έως 100 κλινών, υποβάλλεται δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ο.Ε.Ε.Κ. ειδικότητας σχετικής με τον τουρισμό ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων.
–> Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 για μία από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
8Β. Αν η επιχείρησή είναι Τουριστική Οργανωμένη Κατασκήνωση (Camping) Α΄ και Β΄ τάξης, θα ζητηθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ειδικότητας σχετικής με τον τουρισμό ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων.
2. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 για μία από τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
3. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη των τριών (3) ετών για τα αδικήματα της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της παραχάραξης, της παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. (Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή).
4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του υποδεικνυόμενου ως διευθυντή ότι αποδέχεται την θέση.
5. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μισθωμένη μονάδα.

9. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μισθωμένη μονάδα.

Θέλετε να εκδόσετε ή να ανανεώσετε το ειδικό σήμα λειτουργίας (ΕΣΛ) για το τουριστικό σας κατάλυμα;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *