Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας κατεδάφισης ακινήτου (Ν. 4495/2017)

Τα δικαιολογητικά για την άδεια κατεδάφισης ακινήτου παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Όπως θα διαπιστώσετε και από την ανάγνωση τους, το σύνολο αυτών καλύπτεται από δράσεις μηχανικού:

α) τοπογραφικό διάγραμμα με ένδειξη της θέσης του κατεδαφιστέου κτιρίου ή της κατασκευής και φωτογρα-
φίες όλων των όψεων του προς κατεδάφιση κτίσματος.
β) περίγραμμα κάτοψης σε κλίμακα τουλάχιστον 1:100 του κατεδαφιστέου κτιρίου και των περί αυτό κτισμάτων.
γ) σχηματικές τομές του κτιρίου.
δ) διάγραμμα κάλυψης, μόνο αν τα κτίσματα του οικοπέδου ή γηπέδου δεν κατεδαφίζονται ολοσχερώς.
ε) τεχνική έκθεση της παρ. 6 του άρθρου 11 της υπ’αριθμ. 31245/22.5.1993 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 451) με τις μελέτες που τη συνοδεύουν.
στ) άδεια που χορηγεί η Αστυνομική αρχή αν η κατεδάφιση γίνει με εκρηκτικά.
ζ) σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996.
η) αποδεικτικά κατάθεσης των οφειλόμενων εισφορών του έργου υπέρ του Δημοσίου και ΕΦΚΑ για την έκδοση της άδειας.
θ) σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ή αδρανών υλικών.
ι) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται. Επίσης, υποβάλλεται, όπου απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) ή απόφαση του ΠΕ.Σ.Α.
Όπου απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, προσκομίζεται και βεβαίωση περί μη υποβολής ένστασης.

Θέλετε να εκδόσετε Άδεια κατεδάφισης;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *