Εργασίες που δεν απαιτούν οικοδομική άδεια με το νέο νόμο των αυθαιρέτων (Ν. 4495/2017)

Δεν απαιτείται με βάση τον νέο Νόμο των αυθαιρέτων οικοδοµική άδεια ούτε έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας για τις εξής εργασίες, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο:

α) εργασίες εσωτερικών χρωµατισµών, µικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή µεµονωµένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής.

β) µικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν µεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη µετακίνηση ή την κάθε µορφής εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων. Δεν συµπεριλαµβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012.

γ) εξωτερικοί χρωµατισµοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων ή επισκευή επιχρισµάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωµάτων.

δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τµηµατική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.

ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγµα.

στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωµάτων χωρίς χρήση ικριωµάτων.

ζ) µικρές διαµορφώσεις του εδάφους µέχρι συν/πλην 0,80 µ. από το φυσικό έδαφος

η) τοποθέτηση κλιµατιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρµανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάµενα κτίρια, σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρµανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστηµάτων τροφοδοσίας, ρύθµισης και µέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθµιστές, µετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστηµάτων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθµών διανοµής ή µέτρησης και ρύθµισης φυσικού αερίου, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν.4067/2012.

θ) τοποθέτηση ηλιακών θερµοσιφώνων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012.

ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστηµάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωµάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καµινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάµενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωµάτων, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστηµάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωµάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καµινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάµενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωµάτων.

ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισµού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση µικρής έκτασης µόνιµων διακοσµητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλµατα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυµάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.µ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.

ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών µε τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο µε χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδοµική άδεια ή υφίσταται νόµιµα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου µε χρήση κατοικίας.

ιγ) κατασκευή πέργκολας µε ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.µ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.

ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.

ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασµάτων και τεντών.

ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, µε την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου.

ιζ) διαµόρφωση εδάφους έως 0,80 µ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, µε χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώµα και λιθοδοµή χωρίς κονίαµα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωµορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των οµβρίων υδάτων και των σταθµών αφετηρίας µέτρησης των υψοµέτρων.

η) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δηµιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόµισι (2,50) µ., πλάτους έως δυόµισι (2,50) µ. βάθους έως ένα (1.00) µ.

ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση µετρητών ηλεκτρικού ρεύµατος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές.

 

Θέλετε να πραγματοποιήσετε εργασίες σε ακίνητο και δεν γνωρίζετε αν  πρέπει να εκδόσετε κάποιου τύπου οικοδομική άδεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *