Κατηγορίες εργασιών που απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας σύμφωνα με το νέο νόμο των αυθαιρέτων (Ν. 4495/2017)

Έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας απαιτείται για τις εξής εργασίες:

α) δοκιµαστικές τοµές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η έγκριση δεν απαιτείται όταν οι δοκιµαστικές περιοχές του εδάφους διενεργούνται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.

β) τοποθέτηση προκατασκευασµένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράµµατα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών µειονεκτικών και ειδικών οµάδων πληθυσµού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων.

γ) αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσµατα µε τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του από 24.5.1985 π.δ., εφόσον έχουν την απαιτούµενη έγκριση της αρµόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωµάτων.

δ) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόµενων κάδων και δεξαµενή νερού, µέγιστης επιφάνειας είκοσι πέντε (25,00) τ.µ. και βάθους έως τέσσερα (4,00) µ., που εξυπηρετούνται µε εξωτερικά συστήµατα µηχανοστασίου συµπαγούς τύπου (compact), αν απαιτείται, και µε την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σηµείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) µ. από την οριστική στάθµη εδάφους. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρµόδιου µηχανικού που αναλαµβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτροµηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.

ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.

Προσωρινή κατασκευή  (σύμφωνα με την παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012) είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο.

στ) η κατασκευή ανελκυστήρα, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012, που απαιτείται για τη µετακίνηση των ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων σε υφιστάµενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα µε εσωτερικές διαστάσεις θαλάµου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειµένου να εξυπηρετηθούν άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα.

ζ) κοπή δένδρων µέσα σε εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισµούς προϋφιστάµενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισµούς οριοθετηµένους µε το από 24. 5.1985 π.δ.. Ειδικά, για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισµού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρµόδιου γεωτεχνικού επιστήµονα και της αρµόδιας υπηρεσίας του οικείου δήµου και σχετική απόφαση του αρµόδιου οργάνου του δήµου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας.

η) υπόγειοι σταθµοί διανοµής ή µέτρησης και ρύθµισης φυσικού αερίου.

θ) τοποθέτηση ικριωµάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου µε ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 305/1996 (Α΄ 305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από µηχανικό για την επίβλεψη του έργου.

ι) τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.

ια) εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίµων για την εγκατάσταση των συστηµάτων εισροών-εκροών.

ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωµατισµών ή αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων ή επισκευή επιχρισµάτων ή επισκευή όψεων µε χρήση ικριωµάτων.

ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασµάτων µε χρήση ικριωµάτων.

ιδ) κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.µ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώµατα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας ανεξαρτήτως επιφάνειας.

ιε) τοποθέτηση ασκεπούς δεξαµενής νερού ή πισίνας, µέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.µ., που εξυπηρετούνται µε εξωτερικά συστήµατα µηχανοστασίου συµπαγούς τύπου (compact), υπό την προϋπόθεση ότι για την εγκατάστασή τους δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισµένο σκυρόδεµα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σηµείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) µέτρο από την οριστική στάθµη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους µεγαλύτερες από ενάµισι (1,50) µέτρο για την τοποθέτησή τους και πραγµατοποιείται η προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου.

ιστ) αγωγοί αερισµού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012.

ιζ) εσωτερικές διαρρυθµίσεις, µε την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισµού του κτιρίου.

ιη) κατασκευή φυτεµένων δωµάτων και φυτεµένων επιφανειών.

ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερµοµόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστηµάτων στις εξωτερικές όψεις.

κ) συντήρηση και επισκευή στεγών µε χρήση ικριωµάτων.

κα) απλή περιτοίχιση από λιθοδοµή µέχρι ύψους ενός (1,00) µέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισµούς που στερούνται σχέδιο πόλης. Για γήπεδα όπου προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης παράτυπων µεταναστών δεν απαιτείται η έγκριση εργασιών, έστω και αν η περίφραξη γίνεται µε χρήση οποιουδήποτε υλικού και σενάζ.

κβ) περίφραξη µε πρόχειρη κατασκευή, όπως συρµατόπλεγµα, σε οικόπεδα µη ρυµοτοµούµενα σε εντός σχεδίου περιοχές.

κγ) κατασκευή µιας και µόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούµενο αγρόκτηµα, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 6 του από 24.5.1985 π.δ, µε επιφάνεια µέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά µέτρα και συνολικό ύψος µε τη στέγη έως και τρία (3,00) µέτρα, εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος στην οροφή της και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδοµή, ύστερα από έγκριση της αρµόδιας Διευθυνσης Γεωργίας, µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην πιο πάνω διάταξη του από 24.5.1985 π.δ.

κδ) κατασκευή εστιών και φούρνων µε τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελµατικής χρήσης, µε υποβολή τεχνικής έκθεσης αρµόδιου µηχανικού ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία του.

κε) κατασκευή τζακιών µε τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες µε χρήση κατοικίας, εφόσον µε τεχνική έκθεση µηχανικού τεκµηριώνεται ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισµού του κτιρίου.

κστ) ανακατασκευή στέγης, µε υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρµόδιου µηχανικού.

κζ) λειτουργική συνένωση χώρων εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κτισμάτων μετά τις
προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις.

κη) προσθήκη επιφάνειας εµβαδού έως πέντε (5) τ.µ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάµενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιµους οικισµούς και σε οικισµούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νοµιµότητας κτιρίου.

κθ) εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερµοµόνωσης ή θερµοµόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον»

λ) εγκατάσταση αυτόνοµου συστήµατος θέρµανσης.

λα) στέγαστρα και προστεγάσµατα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012.

λβ) επεµβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγµάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισµός και οι επεµβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται και για την εκτέλεση εργασιών, αν τούτο προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις, καθώς και για τη νομιμοποίηση οποιασδήποτε εργασίας που προϋποθέτει την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

 

Θέλετε να εκδόσετε οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας;

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *