Πυροπροστασία – Έννοιες, ορισμοί και τα συνήθη μέτρα για έναν επαγγελματικό χώρο

Όταν εκδίδεται μια νέα άδεια λειτουργίας για έναν επαγγελματικό χώρο (εκπαιοδευτήριο, εμπορικό κατάστημα, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κτλ), ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι και το πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

Το πιστοποιητικό αυτό συνοδεύεται από κάποια μέτρα πυροπροστασίας τα οποία οφείλει να τοποθετήσει ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής της επιχείρησης. Τα μέτρα πυροπροστασίας διαφέρουν ανά περίπτωση και προκύπτουν από τη μελέτη πυροπροστασίας την οποία εκπονεί ιδιώτης μηχανικός.

Για τα κτήρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά το 1989 πρέπει η μελέτη της πυροπροστασίας να περιλαμβάνει τόσο τη μελέτη ενεργητικής όσο και τη μελέτη της παθητικής πυροπροστασίας και γίνεται με βάση το ΠΔ 71/88 (ισχύον Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων)και από τις 07-08-2018 θα γίνεται με βάση το Π.Δ. 41/2018 (Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτηρίων).

Για τα κτήρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί προ του 1989 η μελέτη πυροπροστασίας περιλαμβάνει μόνο τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Για τα εκπαιδευτήρια, ισχύει η Πυροσβεστική Διάταξη 16/2015, για τους χώρους συνάθροισης κοινού η Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015 και για τα εμπορικά καταστήματα η Πυροσβεστική Διάταξη 8/2016. Τονίζεται ότι τα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας για τον εξεταζόμενο επαγγελματικό χώρο προκύπτουν από τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας την οποία εκπονεί ο μηχανικός. Η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία πλέον απλώς ελέγχει και επικυρώνει τη μελέτη του μηχανικού.

Τι σημαίνει παθητική πυροπροστασία;

Η παθητική πυροπροστασία αποβλέπει στον έλεγχο της εξάπλωσης της πυρκαγιάς και στην έγκαιρη εκκένωση του κτηρίου εφόσον εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Αναφέρεται σε κατασκευαστικές προβλέψεις γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται ”παθητική”. Τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας αποτελούν τη δομική πυροπροστασία του κτηρίου και είναι ενσωματωμένα στην αρχιτεκτονική και στατική μελέτη κατασκευής του κτηρίου.

Τα μέτρα παθητικής αφορούν σε μέτρα:

 • Για την μη εξάπλωση της πυρκαγιάς εντός και εκτός του κτηρίου
 • Για την επάρκεια και αντοχή των δομικών στοιχείων του σκελετού του κτηρίου για κάποιο χρονικό διάστημα στην πυρκαγιά ώστε να είναι δυνατή η εκκένωση του
 • Για την κατάλληλη σχεδίαση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου

Τι σημαίνει ενεργητική πυροπροστασία;

Η ενεργητική πυροπροστασία αποσκοπή στην αντιμετώπιση και καταστολή της πυρκαγιάς εφόσον αυτή εκδηλωθεί εντός του κτηρίου. Τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας προτείνονται από τον μελετητή μηχανικό και αφορούν στον εξοπλισμό και τις ενέργειες που γίνονται αν εκδηλωθεί πυρκαγιά  (γι’ αυτό και η μελέτη χαρακτηρίζεται ως ”ενεργητική”).

Στα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνονται:

 • Η τοποθέτηση πυροσβεστήρων στους διάφορους χώρους αλλά και στο λεβητοστάσιο του κτηρίου. Ο αριθμός αλλά και ο τύπος των πυροσβεστήρων ανα χώρο ορίζονται αναλυτικά στα σχέδια του μηχανικού
 • Η τοποθέτηση μόνιμου πυροσβεστικού υδροδοτικού δικτύου (πυροσβεστική φωλεά)
 • Το  χειροκίνητο σύστημα συναγερμού (κομβία ενεργοποίησης)
 • Η φαροσειρήνα
 • Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
 • Το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης
 • Η τοποθέτηση πυράντοχης πόρτας προκειμένου να προκύψει πυροδιαμέρισμα
 • Η δημιουργία τεχνητής λεκάνης συγκέντρωσης του καυσίμου από τον λέβητα και ασφαλούς απόρριψης του σε περίπτωση σοβαρής ”αστοχίας” των μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Ποιά είναι τα συνήθη μέτρα πυροπροστασίας που προκύπτουν για έναν επαγγελματικό χώρο;

Τα συνήθη μέτρα (ενεργητικής πυροπροστασίας) που προκύπτουν σε ένα τυπικό επαγγελματικό χώρο είναι: 1)  η τοποθέτηση πυροσβεστήρων (στους εκπαιδευτικούς χώρους αλλά και στο λεβητοστάσιο), 2) η τοποθέτηση πυροσβεστικών φωλεών, 3) η τοποθέτηση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού και 4) η δημιουργία τεχνητής λεκάνης συγκέντρωσης και ασφαλούς απόρριψης του καυσίμου από το χώρο του λεβητοστασίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *