Κατηγορίες εργασιών που απαιτούν οικοδομική άδεια δόμησης σύμφωνα με το νέο νόμο των αυθαιρέτων (Ν. 4495/2017)

Οικοδοµική άδεια δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόµησης, η οποία δεν εµπίπτει στις εργασίες δόµησης µικρής κλίµακας και αφορά ιδίως:

α) ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων.

β) κατεδάφιση κατασκευών.

γ) εκσκαφές ή επιχώσεις µεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 µέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαµορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων µε σκοπό τη δόµηση.

δ) κατασκευή πισίνας.

ε) αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράµµατος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασµού της στατικής µελέτης ή αλλαγή µηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.

στ) κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας.

ζ) κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.

η) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων.

θ) εργασίες που απαιτούν έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας , προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ.

ι) νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

 

Θέλετε να εκδόσετε οικοδομική άδεια δόμησης;

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *