Aδεια ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδότοπου

Οι παιδότοποι είναι μια δραστηριότητα συνεχώς αναπτυσσόμενη τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας καθώς αφορούν μια επιχειρηματική προσπάθεια την οποία μπορεί κάποιος να ξεκινήσει χωρίς ιδαίτερο κόστος. Μια δραστηριότητα για την οποία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους γονείς οι οποίοι επιθυμούν να αφήσουν τα παιδιά τους σε ένα ευχάριστο και ψυχαγωγικό περιβάλλον εκτός σπιτιού για κάποιες ώρες της ημέρας.

Στο άρθρο αυτό, αφουγκραζόμενοι το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από τους παιδότοπους, επιχειρούμε με την μορφή απλών ερωτήσεων-απαντήσεων να λύσουμε όλες τις απορίες γύρω από τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων βασιζόμενοι στην ισχύουσα νομοθεσία.

1. Tι νοείται κατά τον ισχύντα νόμο παιδότοπος;

Ως παιδότοπος ορίζεται ο οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία, σε νήπια και παιδιά, μέχρι δέκα ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού.

Ως παιδότοπος νοείται, επίσης, κάθε οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται ανάλογη ψυχαγωγία σε παιδιά της αυτής ηλικίας, ο οποίος βρίσκεται σε χώρους όπου αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, πλοία, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια κλπ.

2. Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένας τυπικός παιδότοπος;

Ο παιδότοπος αποτελείται από παιχνιδοκατασκευές και παιχνίδια που πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1176−1, όπως φουσκωτά, παιχνίδια παραγεμισμένα με αφρώδες υλικό (soft play), παιχνίδια δραστηριοτήτων οικιακής χρήσης (π.χ. μικρές τσουλήθρες, σπιτάκια, τραπεζάκια, καρεκλάκια κλπ.) και άλλα.

3. Ο παιδότοπος πρέπει να στεγάζεται υποχρεωτικά εντός ή εκτός κτηρίου;

Ο παιδότοπος, ως χώρος με ελεγχόμενη πρόσβαση, μπορεί να βρίσκεται:
α) Εντός κτηρίου (κλειστός)
β) Περιφραγμένος, εκτός κτηρίου (υπαίθριος)

4. Ποιά τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά των χώρων του κλειστού παιδότοπου;

α. Ο κλειστός παιδότοπος οφείλει να διαθέτει διακριτό χώρο με τις παιχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια για
την ψυχαγωγία των παιδιών και διακριτό χώρο αναμονής των συνοδών.
Ειδικότερα στον κλειστό παιδότοπο, ο χώρος ψυχαγωγίας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε υπόγειο χώρο.
Ο φωτισμός όλων των χώρων του κλειστού παιδότοπου πρέπει να είναι επαρκής και να γίνεται από τα παράθυρα και τις υαλόθυρες του χώρου, το συνολικό εμβαδόν των οποίων δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 1/9 του εμβαδού του αντίστοιχου δαπέδου.
β. Οι παιδότοποι πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους σαφώς οριοθετημένους ανάλογα με τις προδιαγραφές των παιχνιδοκατασκευών και την ηλικιακή κατανομή των παιδιών σε αυτές. Οι επιβλέποντες οφείλουν να διασφαλίζουν τη σωστή κατανομή των παιδιών στους ανωτέρω χώρους.
γ. Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών πρέπει να λαμβάνεται ιδίως υπόψη:
ι) Ο καλυπτόμενος από τον εξοπλισμό χώρος και η απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια πτώσης.
ιι) Ο απαιτούμενος, ελεύθερος από εμπόδια, χώρος ούτως ώστε να αποφεύγονται οι προσκρούσεις των παιδιών επί των εξοπλισμών.
ιιι) Ο απαιτούμενος χώρος μεταξύ των εξοπλισμών.
ιv) Ο κάθε εξοπλισμός πρέπει να είναι ευδιάκριτα οριοθετημένος.

δ. Ο χώρος που καταλαμβάνει ο παιδότοπος καθώς και όλος ο εξοπλισμός πρέπει να τηρείται καθαρός με τη
χρήση κατάλληλων υλικών και μεθόδων καθαρισμού. Οι χώροι υγιεινής οφείλουν να πληρούν τις διατάξεις
του άρθρου 25, παρ. 3 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης, όπως κάθε φορά ισχύει.

ε. Το εμβαδόν των χώρων ψυχαγωγίας του παιδότοπου θα πρέπει να είναι ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών (τουλάχιστον 2 τ.μ. ανά παιδί) και το είδος των παιχνιδιών. Επίσης, πρέπει να υπάρχει μια τουαλέτα και δύο νιπτήρες ανά είκοσι πέντε παιδιά, αποκλειστικής χρήσης από αυτά. Τέλος, στον κλειστό παιδότοπο απαγορεύεται το κάπνισμα.

5. Ποιά τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά των χώρων του ανοικτού παιδότοπου;

Ο υπαίθριος παιδότοπος οφείλει να λειτουργεί εντός χώρου ο οποίος θα διαθέτει ικανή περίφραξη ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής παραμονή των παιδιών.
Ο παιδότοπος υποχρεούται να διαθέτει:
—>Κατάλληλο φωτισμό
—>Καθίσματα για τους συνοδούς
—>Βρύση με πόσιμο νερό
—>Τουαλέτες
—>Μέσα πυρασφάλειας

Επιπλέον προδιαγραφές για τον ανοικτό παιδότοπο:

  • Το έδαφος στο οποίο εγκαθίσταται ο παιδότοπος πρέπει να διαθέτει ικανό σύστημα απορροής των υδάτων.
  • Ο παιδότοπος δεν επιτρέπεται να γειτνιάζει με χώρους φόρτωσης−εκφόρτωσης και εναπόθεσης επικίνδυνων υλικών και δραστηριοτήτων υψηλού θορύβου ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
  • Οι διαδρομές πρόσβασης στον παιδότοπο πρέπει να είναι ηλεκτροφωτισμένες και προστατευμένες, να μην έχουν ευθεία πρόσβαση σε οδούς ταχείας και αυξημένης κυκλοφορίας και σε κάθε περίπτωση να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα.
6. Ποιά είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσει ο ιδιοκτήτης για να εξασφαλίσει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κλειστού παιδότοπου;

α. Για τον κλειστό παιδότοπο:
1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται.
2. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1599/1986 και εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής. Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής:
«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ……….. δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων».

5. Σχεδιάγραμμα κατόψεως και τομή του καταστήματος, σε τρία αντίτυπα, διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά πρέπει να απεικονίζονται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του καταστήματος και να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Το σχεδιάγραμμα θεωρείται εις τριπλούν από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται αυθημερόν, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης.
6. Βεβαίωση ελέγχου για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους προς τα αναφερόμενα στην παρούσα πρότυπα ασφαλείας. Οι βεβαιώσεις ελέγχου ή οι εκθέσεις επιθεώρησης πρέπει να εκδίδονται από τον αναγνωρισμένο φορέα.
7. Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.
8. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εν ελλείψει κανονισμού ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των κατοικιών συμφωνεί να λειτουργήσει το υπόψη κατάστημα.

7. Ποιά είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσει ο ιδιοκτήτης για να εξασφαλίσει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υπαίθριου παιδότοπου;

Για τους υπαίθριους παιδότοπους απαιτούνται κατ’ αναλογία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο.

8. Επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπου σε χώρο με διαφορετική δραστηριότητα;

Επιτρέπεται η λειτουργία παιδότοπου σε χώρο όπου ασκείται διαφορετική δραστηριότητα, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, πλοία, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια κ.λ.π.. Στην περίπτωση αυτή, ο παιδότοπος πρέπει να λειτουργεί σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο από τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης και να πληρεί τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 3 έως και 6 του ισχύντος νομικού πλασίου (Ν. 1364Β’/2007) για τους παιδότοπους.
Για τη λειτουργία του παιδότοπου του τύπου αυτού (μικτή επιχείρηση), δεν εκδίδεται ξεχωριστή άδεια, αλλά αυτή περιλαμβάνεται στην άδεια για την άσκηση των λοιπών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, η οποία εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη λειτουργία παιδότοπου σε χώρο που ήδη ασκείται διαφορετική δραστηριότητα για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια, αντικαθίσταται η άδεια αυτή με νέα, στην οποία θα περιλαμβάνεται και η λειτουργία του παιδότοπου.

9. Ποιές είναι συγκεντρωτικά οι δράσεις μηχανικού που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου;
  1. Σχέδιο κάτοψης και τομής του καταστήματος. Στην κάτοψη πρέπει να απεικονίζονται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του καταστήματος και να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
  2. Σχέδιο κάτοψης όπου θα αποτυπώνεται η διευθέτηση και η θέση του εξοπλισμού του παιδότοπου.
  3. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.
  4. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης για τον χώρο του παιδότοπου.
10. Η διαδικασία για την ίδρυση παιδότοπου είναι ίδια με αυτή των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ;

Όχι. Η ΚΥΑ 16228/18-05-2017 που απλουστεύει τη διαδικασία για την ίδρυση καταστηματων υγειονομικού ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων εξαιρεί τόσο τους παιδοτόπους όσο και τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών ίντερνετ (ίντερνετ καφέ). Συνεπώς για την άδεια ίδρυσης παιδοτόπων (για την οποία υπεύθυνος είναι ο Δήμος) ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται στον υφιστάμενο νόμο (Ν. 1364/2007-Άρθρο 5).

11. Πότε απαιτείται αλλαγή χρήσης σε χώρο για την έναρξη λειτουργίας του παιδότοπου;

Ο παιδότοπος θεωρείται κατάστημα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των εμπορικών καταστημάτων). Οι πλέον συχνές περιπτώσεις που απαιτείται αλλαγή χρήσης είναι όταν ο εξεταζόμενος χώρος εμφανίζεται στην άδεια σαν κατοικία ή σαν γραφεία (και πρέπει να γίνει εμπορικό κατάστημα). Η διάθεση ειδών κυλικείου σε συνοδούς και παιδιά δεν απαιτεί άδεια λειτουργίας κυλικείου ενώ αν εισέλθουν άλλες δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος (πχ. καφετέρια για τους γονείς), πρέπει να γίνει αλλαγή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε αυτη την περίπτωση η επιχείρηση θεωρείται μικτή (παιδότοπος και καφετέρια).

12. Πρέπει να εκδώσω άδεια για παιδότοπο ή για Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για την δραστηριότητα που θέλω να αναπτύξω;

Πολλές είναι οι περιπτώσεις πολιτών που δεν ξέρουν αν για την δραστηριότητα που θέλουν να αναπτύξουν πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια για παιδότοπο ή άδεια για ΚΔΑΠ.  Στην πράξη πρόκειται για 2 δραστηριότητες οι οποίες ενώ φαινομενικά μοιάζουν, στην πράξη είναι αρκετά διαφορετικές. ΔΕΙΤΕ τις διαφορές ΕΔΩ.

Ενδιαφέρεστε για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *