Αδειες για οικοδομικες εργασιες

Oι διοικητικές πράξεις για οικοδομικές εργασίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • Οικοδομική άδεια,
  • Έγκριση Αδειών Μικρής Κλίμακας,

Ακολουθεί παρουσίαση των δύο κατηγοριών διοικητικών πράξεων (περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε μια ξεχωριστά σε συνδέσμους που παρατίθενται):

1. Οικοδομική άδεια 

Οικοδομική Άδεια (κατά το Άρθρο 29 του Ν. 4495/2017), απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης έργου “μεγάλης κλίμακας”, όπως:

α) ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων.
β) κατεδάφιση κατασκευών.
γ) εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
δ) κατασκευή πισίνας.
ε) αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.
στ) κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
ζ) κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.                                                                                                                                                            η) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων.
θ) εργασίες που ανήκουν στην ”Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας”, προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ.
ι) νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Δείτε περισσότερα για τη διαδικασία έκδοσης Οικοδομικής Άδειας ΕΔΩ

Θέλετε να εκδόσετε Οικοδομική Άδεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας

2.  Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Η Άδεια Μικρής Κλίμακας (κατά το Άρθρο 29 του Ν. 4495/2017) είναι απαραίτητο να εκδοθεί αντί της κανονικής άδειας οικοδομικής  σε περιπτώσεις όπου το εύρος των εργασιών είναι περιορισμένο.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες :

1) η κατασκευή ανελκυστήρα

2) κοπή δένδρων µέσα σε εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισµούς προϋφιστάµενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισµούς οριοθετηµένους µε το από 24. 5.1985 π.δ.

3) τοποθέτηση ικριωµάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου µε ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή.

4) εργασίες εξωτερικών χρωµατισµών ή αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων ή επισκευή επιχρισµάτων ή επισκευή όψεων µε χρήση ικριωµάτων.

5) κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.µ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώµατα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας ανεξαρτήτως επιφάνειας.

6) εσωτερικές διαρρυθµίσεις (πχ. καθαίρεση τοίχων), µε την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισµού του κτιρίου.

7) τοποθέτηση εξωτερικής θερµοµόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστηµάτων στις εξωτερικές όψεις.

8) συντήρηση και επισκευή στεγών µε χρήση ικριωµάτων.

9) περίφραξη µε πρόχειρη κατασκευή, όπως συρµατόπλεγµα, σε οικόπεδα µη ρυµοτοµούµενα σε εντός σχεδίου περιοχές.

10) ανακατασκευή στέγης, µε υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρµόδιου µηχανικού.

11) λειτουργική συνένωση χώρων εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κτισμάτων μετά τις
προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις.

12) επεµβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγµάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισµός και οι επεµβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.

Τονίζονται τα ακόλουθα:

  • Η διάρκεια ισχύος της Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας είναι δώδεκα (12) μήνες.
  • Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της έγκρισης εντός του ανωτέρω διαστήματος η διάρκεια ισχύος της Έγκρισης Εργασιών δύναται να παραταθεί για έξι (6) μήνες ακόμη μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση ιδιώτη μηχανικού.
  • Όταν οι εργασίες αφορούν σε κοινόχρηστους / κοινόκτητους χώρους του ακινήτου απαιτείται να προσκομίζεται έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ότι έχει εξασφαλιστεί η σχετική συναίνεση των συνιδιοκτητών, με ευθύνη του ενδιαφερομένου.
  • Σε περίπτωση νομίμως συνιστάμενων αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών με τμήματα αποκλειστικής χρήσης , εφόσον πρόκειται για αυτοτελή κτήρια δεν απαιτείται η συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών του ακινήτου με την επιφύλαξη τυχόν υπάρχουσας ειδικής πρόβλεψης σε κανονισμό ιδιοκτησίας.

Θέλετε να εκδόσετε Άδεια Μικρής Κλιμακας;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρατηρήσεις
  1. Έως την ψήφιση και εφαρμογή του Ν. 4495/2017, ως περίπτωση οικοδομικής άδειας νοούνταν και η ”Έγγραφη ενημέρωση προ 48 ωρών” ή άδεια 48-ωρης ενημέρωσης η οποία και καταργήθηκε με τον προαναφερόμενο νόμο.
  2. Δείτε ΕΔΩ τις οικοδομικές εργασίες που δεν απαιτούν την έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με το Ν. 4495/2017.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *